Avís Legal

1. - Informació General

1.1. Les presents condicions regulen l'accés i l'ús permès del lloc web http://www.casasalvador.com, mentre les mateixes apareguen publicades en el mateix.

1.2. Per la mera utilització del lloc web vostè adquireix la condició d'usuari. La utilització del lloc web i de qualsevol dels serveis de la mateixa significa la seva acceptació íntegra com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com de les condicions particulars que, si escau, regeixin.

1.3. CASA SALVADOR es reserva el dret a modificar unilateralment la presentació i configuració del lloc web, així com els corresponents serveis i les condicions requerides per al seu ús, inclòs el caràcter remunerat o gratuït de qualsevol dels serveis del lloc web, sense que d'això es derivi cap dret de compensació a favor de l'usuari. Aquestes modificacions seran publicades en el lloc web de manera que l'usuari pugui conèixer abans de procedir a la seva utilització. La utilització del lloc web o de qualsevol dels serveis del mateix per l'usuari una vegada modificades les condicions generals, significarà l'acceptació d'aquest usuari de les condicions així modificades.

1.4. CASA SALVADOR es reserva el dret a afegir, modificar, suprimir o alterar en qualsevol moment, sense avís previ, la presentació, continguts, productes i serveis del lloc web, així com la disposició dels mateixos.


2. Obligacions de l'usuari

2.1. L'usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar el lloc web i cada un dels serveis del mateix de forma diligent, de conformitat amb la Llei, la moral, l'ordre públic i el disposat en aquestes condicions generals, i, així mateix , abstenir-se de utilitzar-lo en qualsevol manera que pugui impedir el normal funcionament i gaudi per part dels usuaris del lloc web i dels serveis vinculats al mateix, o que puguin lesionar o causar danys als béns i drets de CASA SALVADOR., els seus proveïdors , usuaris o, en general, qualsevol tercer.

2.2. CASA SALVADOR facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal per a l'accés a determinats serveis. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés als serveis vinculats al lloc web podrà ser modificada per l'usuari.

3. Propietat industrial i intel · lectual

3.1. La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, so, bases de dades, combinacions de colors, o qualsevol altre element, així com l'estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en el lloc web, estan protegits per drets de propietat industrial i intel · lectual titularitat de CASA SALVADOR. El programari necessari per al funcionament, accés i utilització del portal, així com les marques i logotips, estan protegits per drets de propietat industrial i intel · lectual titularitat de CASA SALVADOR. Igualment, alguns dels continguts poden ser objecte de drets de propietat industrial o intel · lectual titularitat d'altres proveïdors de contingut, inclosos els propis usuaris que s'identifiquin com a titulars, i els seus proveïdors de programari.

3.2. L'usuari no podrà, sense autorització expressa del titular dels corresponents drets, reproduir, excepte per a ús privat, transformar, distribuir, realitzar actes de comunicació pública, posar a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en el mateix. Igualment, queda prohibida l'explotació de les marques i logotips relacionats amb el lloc web. L'usuari no podrà suprimir, alterar, eludir o manipular les dades identificatives dels drets del lloc web o de tercers sobre la propietat industrial i intel · lectual continguda en el mateix.

3.3. L'usuari no podrà descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir, modificar o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d'aquest lloc web i dels serveis que conté , així com realitzar, respecte a tot o part de tals programes, qualssevol dels actes d'explotació referits en l'apartat anterior.

3.4. Tot enllaç de tercers al lloc web ha de ser a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els "links profunds", el "framing" i qualsevol altre aprofitament dels continguts del lloc web, a favor de tercers no autoritzats.


4. Política de protecció de dades de caràcter personal

4.1. Tota la informació que l'usuari faciliti a CASA SALVADOR., Com a administrador del lloc web, serà tractada amb la màxima confidencialitat, i només s'utilitzarà per als fins per als quals va ser demanada i facilitada.

4.2. CASA SALVADOR, utilitza cookies per accedir a la informació relativa als usuaris que naveguen a través del lloc web i realitzar l'oportú seguiment de la utilització del Portal.

4.3. Per accedir a certes seccions o serveis del lloc web, és necessari que l'usuari faciliti determinades dades personals. Durant la recollida d'aquestes dades de caràcter personal, l'usuari serà informat del caràcter obligatori del lliurament dels mateixos. Si aquestes dades obligatòries no es faciliten, no serà possible el seu accés a les respectives seccions o serveis.

4.4. Les dades de caràcter personal de l'usuari seran objecte de tractament automatitzat a través de la seva incorporació en un fitxer de dades de caràcter personal creat per i per a CASA SALVADOR. sota la seva responsabilitat. Aquestes dades seran utilitzades per permetre a l'usuari l'accés al lloc web, a les seves diverses seccions, i als serveis per ell prestats.

4.5. Amb el lliurament de les seves dades personals, l'usuari autoritza a CASA SALVADOR. l'enviament de qualsevol tipus de comunicació que aquest cregui convenient facilitar-li. No obstant, l'anterior, l'usuari podrà revocar aquesta autorització en qualsevol moment mitjançant una comunicació escrita dirigida a CASA SALVADOR o bé via web. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

4.6. Amb el lliurament de les seves dades personals, segons el que disposa l'apartat 4.5 anterior, l'usuari, a més, accepta i consent expressament la cessió o comunicació d'aquestes dades a CASA SALVADOR, proveïdor del servei d'aplicació informàtica que ha servit per crear i gestionar el lloc web i propietària del software per a la creació del mateix, així com hoste d'aquest lloc web.

4.7. L'usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la Llei 15/1999, Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal i, en particular, els drets d'accés, rectificació o cancel · lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. L'usuari podrà exercitar tals drets mitjançant una comunicació en forma de carta que podrà enviar a la següent adreça postal. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la, o mitjançant el formulari del web. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la, que ha d'indicar les dades personals identificatives de la fitxa de registre, així com la seva [clau d'accés, nombre de client o altre mecanisme identificatiu que s'estableixi].


5. Exclusió de garanties

5.1. L'usuari reconeix i accepta que la utilització del lloc web i de cadascun dels serveis prestats en el mateix ho és al seu sencer risc, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

5.2. CASA SALVADOR no pot garantir que el lloc web i els serveis oferts en ell funcionin correctament en tot moment, que l'usuari pugui accedir i utilitzar-los de forma ràpida, ininterrompuda i lliures d'errors, ni que tots els errors podran ser corregits de forma immediata.

5.3. CASA SALVADOR garanteix la confidencialitat i seguretat de la utilització del lloc web i, en particular, no poden garantir que tercers no autoritzats no podran accedir en cap cas a les característiques i circumstàncies de l'ús que els usuaris realitzen del lloc web.

5.4. CASA SALVADOR actuaran diligentment segons els usos generalment acceptats en el sector per evitar la presència al lloc web de virus o altres elements lesius que poguessin causar alteracions en el sistema informàtic de l'usuari, en els seus documents electrònics o fitxers, però no poden garantir de forma absoluta l'absència d'aquests elements i per tant exclouen qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar.

5.5. CASA SALVADOR. no garanteix que la informació sigui prou correcta, completa, precisa i adequada.

5.6. El lloc web conté liks que permeten l'accés a altres pàgines d'Internet. CASA SALVADOR no pot garantir la disponibilitat tècnica, accessibilitat, qualitat, fiabilitat, exactitud o veracitat dels continguts, publicitat i serveis disponibles en llocs pertanyents a tercers als que els usuaris accedeixin mitjançant "links". CASA SALVADOR, no es fan responsable ni directament ni indirectament, de pèrdues o danys provocats per l'ús o la confiança en els continguts, béns o serveis d'aquestes pàgines.

6. Interrupció dels serveis

Sense perjudici de la responsabilitat per danys i perjudicis que es puguin derivar, CASA SALVADOR, podrà, amb caràcter immediat i sense necessitat de preavís, resoldre i donar per acabada la seva relació amb l'usuari, interrompent el seu accés al lloc o als seus corresponents serveis, si detecta un ús dels mateixos contrari a les presents condicions generals o, si escau, a les particulars que siguin d'aplicació.

7. Condicions generals de la contractació.

[Només en cas que el Client realitzi, a través del lloc web, negocis de compravenda o subministrament de productes o qualsevol altre tipus de prestació de serveis]

8. Jurisdicció

CASA SALVADOR i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de València per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l'accés o de l'ús del lloc web.